Primary Care Caribbean (PCC) is een onafhankelijke huisartsenorganisatie die inhoudelijke, organisatorische en faciliterende ondersteuning biedt aan huisartsenpraktijken op Bonaire. Dit doen we ten behoeve van goede zorg voor de inwoners van Bonaire en om praktijkoverstijgende ontwikkelingen in de zorg te realiseren en de zorg op Bonaire te verbreden.

Zorgaanbod

Zorgprogramma diabetes mellitus

In alle huisartsenpraktijken op Bonaire werken Praktijkondersteuners somatiek (POH-s) en Diabetesverpleegkundigen. Zij begeleiden patiënten met diabetes mellitus type 2 (suikerziekte die gedurende het leven kan ontstaan). Dit gebeurt door het geven van voorlichting, het uitvoeren van controles en het begeleiden van patiënten bij medicatiegebruik en bij veranderingen in de leefstijl. De POH-s en diabetesverpleegkundige werken onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Diabetes mellitus Ketenzorg

Goede huisartsenzorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 vraagt om een nauwe samenwerking met andere zorgverleners, zoals de diabetespoli van het ziekenhuis, diëtistes, medisch pedicures en podotherapeuten. PCC faciliteert deze samenwerking “in de keten” actief door het organiseren van onderling overleg en het maken van werkafspraken en protocollen.

PCC draagt zorg voor werving, selectie, opleiding en deskundigheidsbevordering van diabetesverpleegkundigen en POH-S, en voor de inhoudelijke opzet van de spreekuren voor de chronische zorgprogramma’s in de huisartsenpraktijken.

Zorgprogramma hart- en vaatziekten

Op alle praktijken is er een spreekuur voor mensen met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Een hartaanval, een CVA (beroerte) of een TIA zijn voorbeelden van hart- en vaatziekten. Ook dit spreekuur wordt uitgevoerd door een POH-s en is er op gericht om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen of verslechtering van een bestaande hart- of vaatziekte te voorkomen. Het programma richt zich op het identificeren en behandelen van risicofactoren die verband houden met hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, diabetes en roken.

Multidisciplinaire samenwerking

PCC bevordert de samenwerking en communicatie tussen verschillende zorgverleners, zoals huisartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten en diëtisten. Door samen te werken in een multidisciplinair team kan de beste zorg geboden worden aan patiënten.

Zorgprogramma astma/ COPD

COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Patiënten hebben minder zuurstof en ademen is moeilijker, waardoor er minder energie is. Normale dingen zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden kunnen lastig zijn.

Het zorgprogramma COPD is erop gericht klachten verminderen en achteruitgang te vertragen. Ook proberen we plotselinge verslechteringen te voorkomen en het inspanningsvermogen te verbeteren. Het meten van de longfunctie is onderdeel van het zorgprogramma maar nog belangrijker is dat besproken wordt hoeveel last een patiënt ervaart, hoe met de ziekte kan worden omgegaan en hoe medicijnen het best gebruikt kunnen worden.

Ketenzorg

Bij het zorgprogramma COPD zijn verschillende zorgverleners betrokken. Naast de huisarts en praktijkondersteuner de longarts en soms een fysiotherapeut of diëtist.

Astma

Astma is een ontsteking van de kleine luchtwegbuisjes in de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Dit kan veel klachten veroorzaken. De longen van mensen met astma kunnen soms erg gevoelig reageren op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen of huisdieren. Hierdoor ontstaat benauwdheid of hoesten.

Als opeens de benauwdheid en het hoesten heel erg wordt, kan dat een astma-aanval zijn. Niet iedereen reageert op dezelfde prikkels en het verschilt per persoon hoe erg astma is

Praktijkondersteuner Huisarts (POH) – GGZ

Sinds 2022 werken er POH’s GGZ in alle huisartsenpraktijken op Bonaire. De afkorting POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Deze functie is in het leven geroepen om gehoor te kunnen geven aan de toenemende vraag naar hulp bij psychische klachten in de huisartsenpraktijk.

U kunt in de veilige omgeving van uw huisarts uw verhaal kwijt bij de POH-GGZ. Deze probeert een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw problemen en maakt vervolgens een inschatting van het soort hulp dat nodig is. Afhankelijk van de klachten, kan de praktijkondersteuner zelf met u aan de slag gaan en een kort behandeltraject starten met enkele vervolggesprekken, of u doorverwijzen naar een ggz-instelling

PCC draagt zorg voor werving, selectie en deskundigheidsbevordering van de POH’s GGZ, en voor de inhoudelijke opzet van de spreekuren in de huisartsenpraktijken.

Huisartsenzorg aan gedetineerden

Sinds 1 juli 2023 is PCC verantwoordelijk voor de huisartsenzorg aan arrestanten en gedetineerden op Bonaire. Met de dienst Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) is hierover een overeenkomst afgesloten. Deze zorg bestaat uit spreekuren tijdens kantooruren, oproepdiensten tijdens kantooruren en oproepdiensten tijdens avond, nacht en weekend.

Bij de uitvoering van deze opdracht werkt PCC samen met huisartsen die op Bonaire werkzaam zijn. Met de justitieel verpleegkundigen van de Medische Dienst van de gevangenis werken de huisartsen samen om aan de gedetineerden goede zorg te bieden. Op deze wijze wordt een 7 x 24 uurs continuïteit van huisartsenzorg geboden. Zorg van eenzelfde kwaliteit zoals die voor alle bewoners van Bonaire beschikbaar is.

  • Primary Care Caribbean
  • Kaya Soeur Bartola 13
  • Bonaire, Caribisch Nederland
  • +599 717 5577
Copyright 2023 Primary Care Caribbean