Privacy verklaring PCC

Algemeen

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Overeenkomst inzake geneeskundige behandeling uit het Burgerlijk Wetboek en de Wet bescherming persoonsgegevens BES. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.  

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.

Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.  

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 3 maanden verwijderd. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens digitaal beschikbaar stellen aan ziekenhuizen en apotheken.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen via ons contactformulier op de website.

Klachten en complimenten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact met ons op. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  • Primary Care Caribbean
  • Kaya Soeur Bartola 13
  • Bonaire, Caribisch Nederland
  • +599 717 5577
Copyright 2023 Primary Care Caribbean